Lietanie v hale 2019 - videá

Pravidelné klubové lietania vždy v nedeľu od 17:00 v telocvični 4.ZŠ (Záhorácka ulica) v Malackách.

 

 

 

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov členov OZ RC LMK MALACKY v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:


Predseda OZ RC LMK MALACKY (ďalej len „predseda“) týmto informuje členov OZ RC LMK MALACKY (ďalej len „členovia“) o tom, že OZ RC LMK MALACKY (ďalej len „OZ“) spracúva osobné údaje členov, ktoré členovia poskytli alebo poskytnú OZ v súvislosti s členstvom v OZ (meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, telefónne číslo, elektronická adresa), a to za účelom vstupu (členstva) do OZ, za účelom plnenia úloh OZ v zmysle platných stanov OZ, ako aj za účelom plnenia zákonných povinností OZ. OZ je teda prevádzkovateľom osobných údajov jej členov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je členstvo v OZ. Členovia berú na vedomie, že OZ môže poskytnúť spracúvané osobné údaje členov nasledovným kategóriám príjemcov:

- externému dodávateľovi účtovných, archivačných a IT služieb pre OZ a verejnoprávnym orgánom v rámci plnenia zákonných povinností OZ alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností vyplývajúcich z členstva v OZ,

- Letecko-raketomodelárskej asociácie Slovenska o.z. a Zväzu Modelárov Slovenska, o.z. v rámci plnenia povinností v súvislosti s národnými a medzinárodnými športovými licenciami členov OZ,

- osobe oprávnenej na výkon advokácie v zmysle § 12 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ďalej len „advokát“) za účelom založenia OZ alebo za účelom poskytnutia odborného právneho poradenstva súvisiaceho s uzatvorením, plnením a ukončením OZ ako aj v súvislosti s uplatňovaním nárokov vyplývajúcich z členstva OZ.

OZ je oprávnené spracúvať osobné údaje členov počas trvania členstva v OZ a po zániku členstva v OZ do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich z členstva v OZ, po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností – max. po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. Členovia majú právo požadovať od predsedu v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom, prístup k svojim osobným údajom, majú právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou pre členstvo v OZ.

Kontakt na prevádzkovateľa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Peter Jurkovič, predseda

Back to Top